RESPEKTERA HÅLLBARHETSASPEKTER I LEVERANTÖRSKEDJAN

Hållbarhetskrav i våra upphandlingar

Uppsalahem ställer hållbarhetskrav i alla upphandlingar. Alla som är ansvariga för att upphandla en vara, tjänst eller byggentreprenad måste verifiera att alla hållbarhetskrav enligt antagen rutin är uppfyllda. Eftersom inköpsenheten från och med 2021 tagit över ansvaret för samtliga upphandlingar i företaget, ser enheten till att det alltid ställs generella och specifika hållbarhetskrav i respektive upphandling. 

För att säkerställa att hållbarhetskraven i våra upphandlingar följs genomför vi årligen fyra leverantörsrevisioner. Inom arbetet med hållbarhetsrevisioner av leverantörer inkluderas uppföljning av miljö, antikorruptionsarbete, goda arbetsvillkor, jämställdhet, mänskliga rättigheter och att motverka barnarbete.

Respekt för miljö

Uppsalahem arbetar systematiskt med miljökravställning på leverantörer och entreprenörer. Kraven utgår från våra betydande miljöaspekter, där till exempel transporter, energi, avfall och farliga ämnen är viktiga områden. Kraven utformas utifrån relevansen i respektive upphandling. 

GODA ARBETSVILLKOR

Vi ställer särskilda krav på våra leverantörer och entreprenörer i alla upphandlingar, bland annat kring arbetsrättsliga villkor, där vi föreskriver att leverantören ska betala avtalsenliga löner, ha rimliga arbetstider och att arbetarna ska ha rätt till semester. För att alla medarbetare som använder sig av upphandling ska känna till kraven har vi under året haft interna utbildningsinsatser, exempelvis gällande direktupphandlingar.

Vid vissa upphandlingar, som till exempel lokalvård, fastighetsskötsel och avfallshantering, har vi ett krav om att leverantören ska upplåta praktikplatser för personer som står långt från arbetsmarknaden eller erbjuda sommarjobb.

Kampen mot svarta jobb genom upphandlingar

Kampen mot svart arbetskraft fortsätter på flera håll, bland annat i byggbranschen. Det förekommer fortfarande att människor jobbar helt utan anställningsavtal och utan att arbetsgivaren och arbetstagaren betalar skatt. För att undvika olagliga ar-betsformer på våra byggen ställs flera krav i upphandlingarna som sedan följs upp. Kraven omfattar hantering av personalliggare som innebär att samtliga som vistas på byggarbetsplatsen ska inneha godkänd ID06, vilket därmed medger tillträde till det inhägnade området på byggarbetsplatsen. För att kontrollera att de arbetsrättsliga avtalen följs låter vi myndigheter göra oanmälda arbetsplatsbesök, och vi har även krav på skriftligt upprättade avtal vid anlitande av underentreprenörer.

VÅRA STÖRSTA LEVERANTÖRER I INKÖPSVÄRDE MÄTT

Våra största 2021 i inköpsvärdeordning

NCC Sverige AB

Vattenfall

Uppsala Vatten & Avfall AB

Byggconstruct AB

Byggpartner i Dalarna AB

Husbyggnadsvaror HBV Förening

K360 Nordic AB

Lindbäcks Bygg AB

Trädgårdsanläggare Hallbloms AB 

Upplands Företagsservice AB

UPPHANDLING VIA STÖRRE FORUM

Vi medverkar i upphandlingar i ett flertal ramavtalsområden tillsammans med Uppsala kommuns inköpsenhet. Vi finns även med i några produktråd via Hus- och byggnadsvaror (HBV) som är en inköpsfunktion för Sveriges allmännyttiga bostadsbolag. Vi kan också använda ramavtal och har möjlighet att påverka kraven i ADDA upphandlingar.  

TRANSPARENT UPPHANDLING

Uppsalahem är en upphandlande myndighet och är därför bunden att följa LOU och dess grundläggande principer. Samtliga upphandlingar över tröskelvärdena annonseras i en officiell databas (Mercell TendSign) och finns tillgängliga för anbudsgivare i hela Europa. 

RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Jämställdhet och mänskliga rättigheter i våra upphandlingar

I alla upphandlingar som Uppsalahem genomför ingår krav om att leverantören ska bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete. Vi begär att anbudsgivare med fler än 25 anställda ska ha en upprättad policy eller handlingsplan för jämställdhet, som beskriver vilka aktiva åtgärder leverantören eller entreprenören åtar sig för att motverka diskriminering och öka jämställdheten i organisationen. För anbudsgivare med färre än 25 anställda är kravet att de ska dokumentera hur arbetet med lönekartläggning sker i enighet med lagkraven. Under 2021 har kravställning inom jämställdhet i våra upphandlingar justerats för att bli tydligare och uppnå större effekt på marknaden. Gällande mänskliga rättigheter i upphandlingar arbetar vi enligt samma rutiner som Uppsala kommun.

Motverka barnarbete

För Uppsalahem är arbetet med att motverka barnarbete en viktig fråga som framförallt aktualiseras i våra upphandlingar. Att motverka barnarbete finns med som ska-krav från och med våren 2021 i de upphandlingar som Uppsalahem genomför. Under 2021 har vi även skrivit in mänskliga rättigheter och barnarbete i vårt styrande dokument ”Uppförandekod för leverantörer”, som sänds med i förfrågningsunderlagen vid varje upphandling. 

Motverka mutor, korruption och jäv i leverantörskedjan

Vid varje upphandling som Uppsalahem genomför ingår uppförandekoden för leverantörer i underlaget. Uppförandekoden fastställer att de företag som ingår avtal med Uppsalahem förbinder sig att sända in sina egna styrdokument gällande mutor och antikorruption vid anbudslämning samt att de ska följa Uppsalahems uppförandekod, vilken innebär nolltolerans mot mutor och korruption. 

 

BEDRIVA ETT ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE

Motverka mutor, korruption och jäv i den egna verksamheten 

På alla arbetsplatser finns en risk att jäv, mutor och korruption förekommer. På Uppsalahem är vi medvetna om de risker kopplade till otillbörliga förmåner som kan uppkomma i relationen till våra kunder och leverantörer. Därför har vi tydliga rutiner, policyer och kontrollprogram främst för att förebygga att det inträffar men även för att tydligt hantera en sådan situation om det trots allt inträffar. På Uppsalahems webbplats och i företagets verksamhetsledningssystem finns information om hur medarbetare eller andra ska gå till väga vid misstanke om mutor och korruption. 

Uppsalahem har en uppförandekod gällande mutor och gåvor, som beskriver företagets etiska regler och hur vi agerar gentemot kunder och leverantörer. Utifrån kommunens policy och vår uppförandekod har vi tagit fram en utbildning i mutor och antikorruption. 

För att stärka medvetenheten om dessa frågor har vi även ett ytterligare antal styrdokument på området, bland annat riktlinjer för representation, inköpsanvisningar och rutin för bisysslor, som finns tillgängliga för alla medarbetare.