Arbeta för jämställdhet och inkludering

Likt förra året har 2021 varit ett annorlunda år på Uppsalahem då vi fått omstrukturera arbetet på grund av covid-19 och dess effekter. Det som pausats under 2020 hittade vi nu nya vägar att arbeta med under “det nya normala”. 

Arbeta för jämställdhet och inkludering

Vår värdegrund “Tillsammans” fungerar som en inre kompass för vilka vi är och hur vi agerar – den ska leda medarbetare och chefer rätt i vardagen och ena oss att arbeta åt samma håll. Varje år jobbar vi med värdegrunden genom gemensamma Tillsammansdagar och workshops, men i år har vi inte kunnat genomföra några av de planerade aktiviteterna, eftersom det inte varit möjligt att samla alla medarbetare på samma plats.

Lika­be­handlings­plan

Likabehandlingsarbetet ska syfta till att främja såväl kvinnors som mäns utveckling med rätt till lika lön för lika arbete. Uppsalahem följer Uppsala kommuns rikt-linjer för kränkande särbehandling så att samma riktlinjer gäller i koncernen.

Visselblåsarfunktion

Uppsalahem har sedan tidigare en vissel-blåsarfunktion där vi använder oss av kommunens anmälningsrutin om man har misstankar som rör till exempel korruption, missbruk av ställning, ekonomisk brottslighet, allvarligt tjänstefel eller miljöbrott.

Uppnå en jämställd arbetsplats som speglar Uppsala

Uppsalahems systematiska arbete med jämställdhet, både internt och externt, är något som alltid är i fokus. Arbetet leds i samarbete mellan Hållbarhets- och HR-avdelningen och utgår från en årlig aktivitetsplan som beslutas i ledningsgruppen. Under året följs arbetet upp löpande och status rapporteras till jämställdhetsarbetsgruppen där resultatet vägleder oss i det fortsatta arbetet framåt. Uppsalahem jämför sig med andra branscher och fastighetsbolag när det gäller jämställdhet, och vår målsättning är att fortsätta förbättra oss varje år. Bland tjänstepersonerna är det en relativt jämn könsfördelning, där kvinnor är något mer representerade. Det är en större utmaning att få till en jämnare könsfördelning inom några av våra andra yrkesroller, bland annat inom hantverksyrken, där män är överrepresenterade.

Ha en jämställd lönesättning

För att säkerställa att ojämställdhet inte uppstår genomför vi årliga lönekartläggningar och tjänstevärderingar. För att stärka detta har vi gjort om vår lönestrategi för att få en struktur där lönen värderas efter kompetens, prestation och beteende. Dessa faktorer ligger sedan till grund för lönekartläggningen. Tillsammans med fackförbundet Vision och Fastighetsanställdas förbund har vi gjort den årliga analysen av löneläget för att säkerställa att det inte finns osakliga skillnader mellan mäns och kvinnors lön i liknande yrkesroller. Genom arbetet med tjänstevärderings- och lönekartläggningsverktyget identifierar och åtgärdar vi de osakliga skillnader som kan tänkas dyka upp. Ledningsgruppen beslutar hur Uppsalahems löneläge ska se ut och en handlingsplan för att justera lönen för de berörda medarbetarna tas fram.

Jämställdhet och mångfald i rekryteringsprocessen

En del av arbetet för jämställdhet och mångfald sker i Uppsalahems rekryteringsprocess. För att säkerställa att rätt person rekryteras har anpassade urvalsfrågor tagits fram specifikt till varje tjänst där de viktas utifrån kravprofilen.

Utifrån likabehandlingsplanen eftersträvar Uppsalahem en sammansättning av medarbetare som är representativa för de som bor i Uppsala kommun och därmed har en bred förståelse för våra kunders behov. På så sätt skapas förutsättningar att med full kompetens möta dagens och morgondagens kunder på ett inkluderande och professionellt sätt.

NOLLTOLERANS MOT DISKRIMINERING

Uppsalahem har nolltolerans mot kränkande särbehandling och diskriminering samt en särskild handlingsplan med förebyggande insatser. Diskriminering och kränkningar följs upp i medarbetar­undersökningar och vid hälsokontroller. Under året har vi inte haft några fall av kränkande särbehandling eller diskriminering.

UPPSALAHEM FEMME

Uppsalahem Femme är en del av vårt arbete med de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och mål fem, jämställdhet. Projektet gav fyra kvinnor med utländsk bakgrund möjligheten att under ett år både få utbildning och komma ut i arbetslivet hos oss på Uppsalahem. Deltagarna fick en sex veckor lång utbildning inom lokalvård, källsortering och enklare yttre fastighetsskötsel. Under året arbetade deltagarna halvtid hos oss samtidigt som de studerade svenska (SFI – Svenska för invandrare) på halvtid. Vid projektets avslut anställdes två av dessa kvinnor på visstid för att fortsätta med samma arbetsuppgifter. Vi hoppas att projektet kommer att ge ringar på vattnet i vårt hållbarhetsarbete, både för deltagarna i projektet och för våra hyresgäster där våra nya medarbetare kommer att vara en viktig del i att skapa trygga och trivsamma boendemiljöer.

JOBBAR PÅ UPPSALAHEM

FASTIGHETSARBETARE

144st
Kvinnor: 24% Män 76%

TJÄNSTEPERSONER

157st
Kvinnor: 63% Män 37%

TOTAL ANTAL MEDARBETARE

ÅLDERSFÖRDELNING MEDARBETARE

2021