Erbjuda goda arbetsvillkor

Ha ett gott ledarskap med sunda värderingar

Ett bra ledarskap är en nyckelfaktor för att alla medarbetare ska få rätt förutsättningar att utvecklas och växa i sin roll. Genom närvarande chefer som utmanar och utvecklar sina medarbetare skapar vi en harmonisk verksamhet med hög prestation och stimulans i arbetet. För att stärka nätverkandet mellan olika chefer hålls regelbundna chefsmöten. För att bibehålla det goda ledarskapet är det viktigt att kontinuerligt utveckla våra ledare. Våren 2020 påbörjade vi ett omfattande ledarskapsutvecklingsprogram som kommer pågå fortlöpande. Alla chefer på Uppsalahem deltar i denna satsning, och för att ytterligare förstärka kulturen kring bra ledarskap har även nyckelpersoner utan personalansvar valts ut för att delta. 

Medarbetarundersökning

Tidigare har vi genomfört medarbetarundersökning vartannat år för att se hur nöjda våra medarbetare är med arbetsmiljön, ledarskapet och arbetsuppgifter. Medarbetarnas uppfattning är värdefulla och vi har därför valt att fortsättningsvis genomföra undersökningen årligen. Årets medarbetarundersökning gjorde vi tillsammans med Great Place To Work och den visar att vi placerar oss strax över Sverigesnittet. 

Kompetensutveckling

Inom Uppsalahem är utbildning och utveckling en självklar del i arbetet. Nya medarbetare får en introduktion som består av flera utbildningsdelar. En av de större delarna är en introduktionsdag då våra nya medarbetare får träffa vd, förvaltningschef, samt chefer inom HR, kommunikation och fastighetsutveckling som berättar om vår affärsplan, och respektive verksamhetsområde. Alla nya medarbetare får delta i en miljöutbildning samt utbildning inom lagen om offentlig upphandling. De medarbetare som arbetar nära våra kunder får även gå en bemötandeutbildning. Den befattningsspecifika introduktionen till arbetsuppgifterna ansvarar varje chef för. 

Under 2021 har vi arbetat med att införa ett nytt HR-system, ”Sympa”, där Kvinnordet kommer finnas stöd till chefer och: 20% Män: 80%medarbetare i form av bland annat guider och checklistor. 

KOMPETENSSÄKRING INFÖR FRAMTIDEN

Då det finns många fastighets- och byggbolag i Uppsala har vi haft svårt att rekrytera till vissa tjänster eftersom vi konkurrerar om samma personal. Närheten till Stockholm innebär också att många företag i branschen konkurrerar om kompetensen i arbetsmarknadsregionen. 

Uppsalahem arbetar hårt med att locka unga till fastighetsbranschen minskar söktrycket till utbildningar inom till exempel fastighetsförvaltning och fastighetsteknik. Därför är vi en aktiv part i flera fastighetsrelaterade utbildningar och vi satsar på kompetensutveckling för våra medarbetare. Personalomsättningen var under 2021 12,6 procent.

PRAKTIK OCH EXAMENSARBETE

Som stor aktör på arbetsmarknaden i Uppsala är det viktigt att Uppsalahem tar emot praktikanter och samarbetar med olika lärosäten. Det ger oss viktiga utbyten av idéer och unga får arbetslivserfarenhet samtidigt som de får upp ögonen för fastighetsbranschen.

STUDENTMEDARBETARE

På flera håll i verksamheten har vi anställt studentmedarbetare, som arbetar upp till 15 timmar per vecka vid sidan om sina studier. Under 2021 har vi haft 18 sådana studenter hos oss. Detta gynnar både studenterna, som får en relevant praktisk erfarenhet inom sitt utbildningsområde, och Uppsalahem då vi samtidigt får ta del av det senaste inom akademin.

LOCKA UNGA TILL FASTIGHETSBRANCHEN

För att uppmärksamma fastighetsbranschen som ett möjligt framtida karriärval samarbetar Uppsalahem med bland annat Ung Företagsamhet och deltar i ledningsgruppen för Yrkesakademin på YH-utbildningen för drifts- och fastighetstekniker.

SOMMARJOBB

Under sommarmånaderna utökas Uppsalahems personalstyrka med ett stort antal sommarjobbare. Sommaren 2021 tog vi emot 130 sommarjobbare varav 14 arbetade på vår sociala investering Mötesplats Gottsunda och ett 30-tal niondeklassare kom från kommunen. För att bidra till sysselsättning under covid-19 tog vi emot 34 extra sommarjobbare gemensamt genom Fastighetsägarföreningen i Gottsunda.

”Alla nyanställda introduceras i policys, riktlinjer och relevanta handlingsplaner.”

SÄKERSTÄLLA EN HÄLSOSAM ARBETSPLATS

På Uppsalahem vill vi att alla medarbetare ska trivas på jobbet och ha balans mellan arbete och fritid. Medarbetare med chefsansvar får kontinuerlig fortbildning inom hälsa och säkerhet för att säkerställa att alla är uppdaterade gällande frågor som rör arbetsmiljön. Uppsalahem uppmuntrar till och satsar på att erbjuda möjlighet till olika friskvårdsaktiviteter för en förbättrad hälsa. Vi använder ActiWay för att ge valfrihet av aktiviteter som medarbetare kan nyttja sitt friskvårdsbidrag till. 

Ett initiativ för att främja friskvård är att vi har en grupp med hälsoinspiratörer för att öka fokus på hälsa och en välmående arbetsplats. 

En säker arbetsplats

I dialog med skyddsombud identifierar Uppsalahem vilka risker som finns i arbetsmiljön samt genomför skyddsronder för att säkerställa en trygg och säker arbetsplats. 

Uppsalahem genomför utbildningar för medarbetare som har arbetsuppgifter som kan medföra hälsofara, till exempel i hantering av kemikalier, säkert takarbete och heta arbeten. Vi ser också till att följa lagkraven på medicinska kontroller och hälsoundersökningar för att förebygga skador hos våra medarbetare. 

Alla medarbetare som har kontakt med hyresgäster utbildas kontinuerligt i bemötande och hur vi ska agera om det uppstår en hotfull situation. När det kommer till arbetsmiljö har arbetsgivaren ett gott samarbete med skyddsombud och fackliga representanter och tillsammans deltar vi i en skyddskommitté som träffas minst fyra gånger per år. Där följer vi upp statistik för bland annat sjukfrånvaro, tillbud och diskuterar övriga aktuella arbetsmiljöfrågor som dyker upp. 

ARBETSMILJÖ

Utöver direktiven från arbetsmiljölagen har Uppsalahem en arbetsmiljöpolicy som beskriver företagets övergripande riktlinjer för arbetsmiljöarbetet och följer Uppsala kommuns arbetsgivarpolicy  för medarbetarskap, ledarskap samt  arbetsmiljö och samverkan. Tillbuds- och arbetsskaderapportering, sjukfrånvaro, skyddsrondering, hälsokontroller och medarbetarundersökning är verktyg som används för riskbedömning och åtgärdsplaner. I internkontrollplanen som upprättas årligen hanteras eventuella risker relaterade till arbetsmiljö. Alla olycksfall och tillbud följs upp av skyddskommittén som består av representanter från verksamhetsledningen och de fackliga organisationerna.

FRISKNÄRVARO

93,2%