Begränsa Klimatutsläpp

Uppsalahem strävar efter att vara Uppsalas mest hållbara bostadsbolag. Vi arbetar därför aktivt för att minska vår egen miljö- och klimatpåverkan samtidigt som vi hela tiden jobbar med att ställa krav på våra leverantörer och entreprenörer. Det handlar även om att göra det så enkelt som möjligt för våra hyresgäster att leva klimatsmart.

Klimatpositiva till 2050

För att nå kommunens långsiktiga mål att bli klimatpositiva till 2050 genomför Uppsalahem flera aktiviteter kopplat till att minska indirekta utsläpp både uppströms och nedströms, som till exempel byggmaterialens klimatpåverkan och utsläpp från hyresgästers resande. För att ta oss an utmaningarna tillsammans, dela erfarenheter och sprida kunskap och goda exempel är Uppsalahem aktiva i Uppsala Klimatprotokoll och i Allmännyttans klimatinitiativ.

Scope 3-utsläpp

Uppsalahem är en av initiativtagarna till det stora samverkansprojektet ”Fastighetsföretags klimatpåverkan scope 3” mellan IVL, Sveriges Allmännytta,
Fastighetsägarna och HSB Riksförbund. Syftet med projektet är att ta fram en branschpraxis som hjälper fastighetsbranschen att ta sig an den indirekta klimatpåverkan som andra aktörer orsakar men som verksamheten har möjlighet att påverka (scope 3). Inom projektet tas en vägledning fram för hur scope 3-utsläppen kan följas upp, ett enkelt progressverktyg för att lättare kunna sätta och följa upp mål samt en åtgärdspalett med exempel på effektiva åtgärder för att minska utsläppen. 

Genom projektet kommer vi på Uppsalahem få kunskap och verktyg för att arbeta vidare med vårt klimatmål om 14 procent minskning per år, där de indirekta utsläppen står för en stor andel.

Begränsa klimatpåverkan från entreprenör

Uppsalahems hållbarhetsarbete omfattar även entreprenörer och leverantörer. I Uppsalahems miljöbeskrivning samlas omfattande miljökravställning som anpassas för respektive projekt, som beskrivs under avsnittet om upphandling. För att minska materialens klimatpåverkan ska entreprenören göra en tidig klimatberäkning och sedan föreslå åtgärder, med tillhörande kostnader och eventuell påverkan på tidplan, för att minska klimatpåverkan i alla nyproduktionsprojekt. Möjligheten att bygga i trä eller minska betongens klimatpåverkan är viktiga frågor. I slutet av projektet ska en klimatdeklaration upprättas och klimatpåverkan ska beräknas under hela livscykeln.

VATTENBESPARANDE PROJEKT

Uppsalahem har under 2021 påbörjat ett projekt kring vattenbesparing i tvättstugor. Projektet syftar till att testa om
vi kan minska vattenanvändningen med 70 % och samtidigt rena det från mikroplaster i gemensamma tvättstugor. Under nästa år utvärderar vi piloten och fattar beslut om eventuell uppskalning.

UPPSALA KLIMATVECKA

I mars arrangerades Uppsala klimatvecka 2021 och Uppsalahem medverkade för att öka kunskap om vårt eget klimatarbete och i samverkan med andra aktörer engagera våra hyresgäster och medarbetare i dessa frågor.

MINIMERINGSMÄSTARNA

Under 2021 har Uppsalahem tillsammans med Uppsala Vatten och Avfall organiserat Minimeringsmästarna, som är en tävling där olika hushåll under ett års tid får goda tips och råd för att minska sina avfallsmängder. I Uppsala är det tio hushåll som deltar i tävlingen, där majoriteten av hushållen är hyresgäster hos Uppsalahem. Projektet ger oss en förståelse för vilka åtgärder Uppsalahem kan genomföra för att underlätta för en hållbar livsstil i våra bostadsområden, samtidigt som vi ökar hyresgästernas medvetenhet kring avfallets roll i klimatfrågan.

UPPSALAHEMS CO2-UTSLÄPP UNDER 2021 VAR TOTALT

 166 ton 

MÖJLIGGÖRA EN HÅLLBAR LIVSSTIL

Våra hyresgästers resande står för stora klimatutsläpp. Vi försöker därför alltid ge dem goda förutsättningar för ett hållbart resande, till exempel genom bra cykelparkeringar. Under 2021 lanserades i Bäcklösa vår första fordonspool med flera typer av klimatsmarta fordon, både elbilar, elcyklar och eldrivna lådcyklar. Fordonspoolen fick en mycket bra start, så bra att den är en av leverantörens bäst uppstartade fordonspooler. Vi kommer nästa år att utvärdera om vi har förutsättningar att etablera liknande fordonspooler på fler håll i vårt bestånd.

Avfallshantering

Uppsalahem har en avfallsstrategi som beskriver hur vi arbetar för att säkerställa en god avfallshantering och bidra till ökad återanvändning. Strategin är ett stöd vid planering och hantering av avfall från hyresgäster, vid nyproduktion och i befintligt bestånd. Majoriteten av vårt fastighetsbestånd har väl utbyggd fastighetsnära insamling av källsorterat avfall, vilket innebär att nästan alla som bor hos oss kan sortera sina hushållssopor i nära anslutning till sin bostad. I vissa områden har vi problem med felsortering av hushållsavfall och ökade kostnader för grovsopor.

Hållbarhetsenkät

Våra hyresgästers synpunkter och åsikter är av stor vikt för oss och utöver vår vanliga kundundersökning genomförde vi 2021 även två omfattande enkäter om social respektive ekologisk hållbarhet.

En av åtgärderna i Bäcklösa var att införa sopmonster som gör det roligare för barnen att källsortera.

Nudgingprojekt för förbättrad avfallshantering

För att förbättra källsorteringen i vårt nyproducerade område Bäcklösa tog vi hjälp av beteendekonsulten Beteendelabbet, som tog fram förslag på beteendeförändrande åtgärder. Underjordsbehållarna för restavfall och matavfall har folierats för att särskilja matavfall från restavfall och skyltning för sorteringen förbättrades. 

Under hösten delades sorteringskassar och en sorteringsguide ut i samband med förvaltningens boskola för att förenkla sorteringen. Som nästa steg i nudgingprojektet tittar vi nu på hur vi kan jobba med återkoppling till de boende för sorteringsgraden samt sätta upp mål och införa belöningar för de boende.