BYGGA OCH FÖRVALTA HÅLLBARA BOSTÄDER

Uppsalahem arbetar med hållbarhet genom hela sin verksamhet, från idéstadiet till det färdiga huset. Miljösmarta lösningar prövas och utvärderas för att resurserna i byggandet ska användas så effektivt som möjligt. I projekten anpassar vi en miljöbeskrivning som beskriver vilka miljökrav som gäller. 

ENERGIANVÄNDNING PÅ UPPSALAHEM

Uppsalahems energistrategi ligger till grund för allt vårt arbete med energifrågor. Den täcker frågor som inköp, energibesparande åtgärder samt införande av ny och förnybar energiteknik. Energistrategin bygger på att vi ska arbeta med de åtgärder som kombinerar minskad användning av energi och minskad miljöpåverkan, samtidigt som det ger ett bättre inomhusklimat och är affärsmässigt. Från och med januari 2020 köper Uppsalahem klimatneutral fjärrvärme till hela fastighetsbeståndet, vilket innebär att vi kraftigt minskat våra klimatutsläpp från uppvärmningen av våra fastigheter. För att tillföra förnyelsebar el- och värmeproduktion har vi ett eget vindkraftverk som producerar motsvarande cirka 30 procent av vårt behov av fastighetsel. Vi har även solceller för elproduktion och solfångare för värme- och varmvattenproduktion. För vår elförsörjning har vi under 2021 köpt in el från förnyelsebara källor till hela beståndet. 

I alla större investeringsprojekt utvärderas möjligheten att införa förnybar energi och vi har tagit fram en plan för att installera solceller på alla tak där så är hållbart och möjligt. Vi ser att det finns goda förutsättningar att installera solcellsanläggningar i det befintliga beståndet. Under 2021 har vi installerat 13 solcellsanläggningar som på sikt kommer att producera totalt 375 MWh el per år, vilket motsvarar den normala elanvändningen i cirka 75 villor som värms med fjärrvärme

Miljöcertifiering av nyproduktion

Uppsalahems nyproducerade byggnader projekteras och byggs enligt miljöcertifieringssystemet Svanen. Tidigare har även Miljöbyggnad använts, vilket innebär att en del projekt fortfarande behöver verifieras för att få sin slutliga certifiering inom detta system. Miljöcertifiering är en kvalitetssäkring ur miljösynpunkt och innebär att höga krav ställs på energianvändning, inomhusmiljö och att miljö- och hälsofarliga ämnen i byggmaterial undviks.

PRODUCERAD ENERGI FRÅN VINDKRAFT

5107
MWH

FÖRBRUKNINGS-KOSTNADER PÅ VÅRA FASTIGHETER

Kr/M²/ÅR

Energibesparingar

Under 2021 har Uppsalahem genomfört ett 20-tal projekt för att minska energianvändningen i det befintliga bostadsbeståndet. Projekten innebär åtgärder som både minskar energianvändning, förbättrar inomhusklimatet och sänker miljöbelastningen. I nyproduktionsprojekt ser vi möjligheterna i att samverka om energilösningar med verksamheter för att skapa mer effektiva och hållbara energisystem i redan energieffektiva bostäder. 

När vi renoverar försöker vi alltid hitta lösningar för att minska energianvändningen. Bland annat prövas möjligheten till individuell mätning av kall- och varmvattenförbrukning, vilket bidrar till minskad energianvändning då hyresgästerna betalar för sin faktiska vattenförbrukning.

Säkerställa giftfria bostäder

Att säkerställa att byggmaterial är fria från farliga ämnen är viktigt ur både miljö- och
hälsosynpunkt och det finns med som en del i vår miljöriktlinje. Vi följer de krav som finns för sanering av vissa farliga material, som till exempel PCB, i befintliga fastigheter. I samband med renoverings och underhållsarbeten görs inventeringar för att säkerställa att farligt material identifieras och tas omhand på rätt sätt. Det handlar även om att välja bort farliga ämnen i nya material som vi bygger in i våra fastigheter. Till vår hjälp i detta arbete använder vi miljödata från databasen SundaHus i projekten. Med hjälp av databasen kan vi välja bort byggvaror med farliga ämnen och hitta bättre alternativ, men även dokumentera vad vi bygger in genom att registrera varor i loggböcker.

Loggböckerna följs upp vid miljömöten och miljörevisioner samt löpande i projekten. Det görs även stickprov på miljöronder. Under 2021 infördes tre nya loggböcker i SundaHus. 90% av de registrerade varorna i loggböckerna hade de bästa klassningarna A eller B.

Cirkularitet i bygg- och renoveringsprocesser

Att bygga och renovera fastigheter ger upphov till stora mängder avfall. Vi för kontinuerlig dialog med våra entreprenörer om hur vi tillsammans kan arbeta för att minska avfallsmängderna. Under 2021 har vi infört ett nytt krav i vår miljöbeskrivning som innebär att entreprenören ska hålla en återbruksworkshop vid projektstart, där möjligheter för att minska mängden avfall och öka mängden återbruk inom projektet identifieras. Avfall ska i första hand minimeras och det avfall som uppstår ska sorteras enligt angivna krav i Uppsalahems miljöbeskrivning för att möjliggöra för så mycket materialåtervinning som möjligt. Från och med 2021 rapporterar vi också in farligt avfall enligt den nya avfallsförordningen.

Återbruk inom det befintliga fastighetsbeståndet

Eftersom varje fastighet är unik ser möjligheten för återbruk olika ut i varje projekt. Vi inventerar vad vi själva kan återanvända i väntan på en kommande renovering. Det kan vara material och varor som inte längre finns på marknaden, men som behövs i andra fastigheter för att uppgradera standarden på andra områden. Under en veckas tid har förvaltningen möjlighet att hämta det de kan ha användning för på sina områden. Vi

kallar detta för “Uppsalahemveckan”. 

Stora volymer av material och varor är sådant som Uppsalahem inte kan återbruka själva inom den egna organisationen. Det kan till exempel vara fönster i ett helt område som har nått sin tekniska livslängd. I dessa fall är det svårt att hitta en mottagare då det saknas en storskalig marknad för återbruk i bygg- och fastighetssektorn. Uppsalahem har deltagit i, och även delfinansierat, den förstudie som kommunen drivit för att undersöka hur en återbruksdepå för byggmaterial kan utvecklas i Uppsala. Uppsalahem är även med i det fortsatta arbetet. 

När återbruk inte är möjligt arbetar vi för att så långt som möjligt materialåtervinna istället. Sorteringen kontrolleras bland annat på miljöronder och vid leverantörsrevisioner. Sedan 2020 har Uppsalahem en indikator i affärsplanen för att följa sorteringsgraden av byggavfallet vid nyproduktion och större renoveringar, vilket innebär att sorteringen följs upp vid prognostillfällen och årsbokslut.