Vi tar hand om våra hus. Här förbättrar vår målare Jonas en dörr på Stålgatan.

FASTIGHETER MED RESILIENS MOT KLIMATFÖRÄNDRINGAR

Uppsalahem strävar efter att vara Uppsalas mest hållbara bostadsbolag. Vi arbetar därför aktivt för att minska vår egen miljö- och klimatpåverkan samtidigt som vi hela tiden jobbar med att ställa krav på våra leverantörer och entreprenörer. Det handlar även om att göra det så enkelt som möjligt för våra hyresgäster att leva klimatsmart.

HANDLINGSPLAN FÖR KLIMATANPASSNING

Klimatanpassning handlar om arbete kopplat till de effekter ett förändrat klimat får på verksamheten. För Uppsalahem är arbetet med klimatanpassning starkt knutet till skydd av hyresgäster och fastigheter för att kunna säkerställa en god boendemiljö. Det finns flera identifierade effekter, men de områden som är högprioriterade för oss är skydd mot översvämningar och skyfall samt beredskap för att hantera höga temperaturer. Handlingsplanen beslutades av ledningsgruppen 2019 och de aktiviteter som ingår i planen inkluderas i avdelningarnas ordinarie affärsområdes/verksamhetsplaner. Uppföljning av handlingsplanen som helhet sker inom ramarna för internkontrollplanen. Handlingsplanen togs fram 2019 och uppdaterades under 2021.

Vinnovaprojekt ”Samverkan för en hållbar hantering av dagvatten på kvartersmark”

Tillsammans med projektkoordinatorn RISE och tretton andra projektpartners har Uppsalahem blivit beviljade ekonomiskt stöd av Vinnova för projektet ”Samverkan för hållbar hantering av dagvatten på kvartersmark”. Problemen och utmaningarna med översvämningar samt spridning av föroreningar och vattenbrist förutspås öka i våra städer. Klimatförändring och urbanisering kräver att dagvatten hanteras både ovan och under mark på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Projektet ska leda till en ökad implementering och incitament för en mer hållbar och effektiv dagvattenhantering på både befintlig och nyexploaterad kvartersmark genom exempelvis nyare och effektivare arbetssätt. Uppsalahem har beviljats ett bidrag på 336 tkr i projektet som pågår under 2 års tid.

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster

För Uppsalahem är arbetet med biologisk mångfald och ekosystemtjänster starkt knutet till vårt arbete med att skapa attraktiva bostäder, skapa trivsamma bostadsgårdar samt bidra till klimatanpassning av den byggda miljön. Uppsalahem har tydliggjort mål för biologisk mångfald inom vår förvaltning och ett flertal projekt har genomförts med syfte att bevara och utveckla ekosystemtjänsterna på befintliga markområden. Det pågår ett arbete att ta fram en handlingsplan för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, både för fastighetsutveckling och förvaltning. Handlingsplanen identifierar vilka möjligheter Uppsalahem har att gynna biologisk mångfald, för att ta hänsyn till och förstärka ekosystemtjänster i fysisk planering, genomförande och förvaltningsskede. Under 2021 har fastighetsutveckling även arbetat med att utforma ett program för Uppsalahems bostadsgårdar, som inkluderar social och ekologisk hållbarhet utifrån gårdsperspektivet.

Förvalta och underhålla befintliga fastigheter

För att få en samlad och övergripande bild av kommande underhållsbehov har vi tagit fram underhållsplaner för alla våra områden. Dessa hjälper oss att hålla koll på våra fastigheters status och är ett stöd när vi planerar underhåll. Varje hus är unikt och när vi i underhållsplanen ser att det kan vara dags att utföra åtgärder gör vi en besiktning av husen.

Ett underhållsprojekt innefattar utöver tekniska uppgraderingar även förbättringar för våra kunder och för miljön. Där det är möjligt renoverar vi befintlig inredning, men om materialen behöver bytas försöker vi byta till hållbara materialval. Vi tar också in hyresgästernas önskemål via till exempel den dagliga kontakten med våra kunder och kundundersökningar. Årets genomsnittliga resultat för serviceindex, som mäter hur kunderna uppfattar vår service, blev 81% (82% 2020) vilket är något över jämförbara hyresvärdar. För produktindex, som mäter hur attraktiv vår produkt upplevs, blev det genomsnittliga årsresultatet 77% (77% 2020) vilket ligger i linje med jämförbara aktörer i bostadsbranschen. Genom att analysera de månatliga mätningarna ser vi vad vi behöver arbeta mer med i varje område.

Skapa en god inomhusmiljö

Eftersom ett viktigt fokusområde för oss är trivsel i bostaden ställer vi frågor i kundundersökningen om hur man upplever våra inom- och utomhusmiljöer. Det blir en tydlig indikator på hur bra och trivsamma våra bostäder är. Inom ramen för Uppsalahems ISO-certifierade miljöledningssystem pågår ett systematiskt arbete för att förbättra inomhusmiljön i våra bostäder. Utifrån kraven på fastighetsägarens egenkontroll finns rutiner som beskriver de arbetssätt som krävs.

Varje år genomförs flera olika mätningar för att bland annat kontrollera luftkvaliteten i husen, såsom obligatorisk ventilationskontroll (OVK) och radonmätningar. Mätningarna följer en rullande plan för våra fastigheter. Från att vi införde våra tillfälliga coronarutiner år 2020 där våra utförare skulle vistas så lite som möjligt i kunders lägenheter tills dess att restriktionerna lättade under hösten 2021, har mätning av radon samt OVK genomförts i begränsad omfattning. Förhöjda radonvärden och försenade mätningar har prioriterats. Under hösten kunde radonmätningar åter genomföras enligt ordinarie plan och arbetet påbörjades med att ta ikapp de mätningar som inte kunde genomföras tidigare under pandemin.

När vi renoverar ser vi alltid över möjligheten att förbättra husens isolerande egenskaper och ventilation. Vi gör detta genom att till exempel införa bättre ventilation med värmeåtervinning och byta till fönster som sparar energi, minskar energianvändningen och ger ett bättre inomhusklimat, alltså dubbel nytta för våra kunder och miljön.

STYRA INOMHUSKLIMAT MED AI

Under året har vi haft ett samarbetsprojekt med AI-leverantören Myrspoven. Projektet syftade till att testa och se möjligheterna och riskerna med att styra inomhusklimatet i fastigheter genom AI. Pilotprojektet är avslutat och lärdomarna var bland annat att projektet visar att det finns möjligheter i frågan. För hyresgästen kan det ge bättre kvalité av leverans vad gäller värme, ventilation och belysning. För våra hyresgäster är pilotprojektet en viktig del i arbetet för att säkra vår grundleverans och förbereda oss för framtidens kundönskemål och krav.

DRIFTKOSTNADER

Kr/M² 2021

UNDERHÅLLSKOSTNADER VÅRA FASTIGHETER

Kr/M²/ÅR

Resultat inom- och utomhusmiljö kund-undersökningen

INOMHUSMILJÖ
NÖJDA KUNDER %
OMRÅDE20212020
Luftkvalitet/ventilation68,467,7
Temperatur/värmekomfort sommartid65,364,5
Temperatur/värmekomfort vintertid47,448,4
Index inomhusmiljö60,460,2
Upplevelsen av inomhusmiljön ligger på ungefär samma jämfört med föregående års mätning. Ett område vi måste fokusera mer på är innetemperaturen och värmekomfort vintertid.
UTOMHUSMILJÖ
NÖJDA KUNDER %
OMRÅDE20212020
Skötsel av rabatter, buskar, träd och gröna ytor81,882,3
Snöröjning och sandning vintertid84,682,9
Tillsyn/städning av källare/motsvarande68,771,1
Belysning på gård och nära huset86,784,9
Personlig trygghet i området kvällar/nätter79,176,6
Tillgång på bänkar och bord76,077,5
Trafikmiljö i närområdet77,177,2
Utformning av gård och närmiljö84,685,6
Val av blommor, buskar och träd77,179,5
Städningen av gård och närmiljö84,885,4
Personlig trygghet i området kvällar/nätter75,376,2
Index utomhusmiljö79,978,2
Kundernas upplevelse av utemiljön ligger på en hög nivå. I jämförelse med branschen ligger vi nu bland de 25% av fastighetsbolagen som har högst betyg inom utemiljö. Ett systematiskt arbete med kontinuerlig uppföljning hjälper oss att hålla hög skötselkvalitet.