Ägaridé

Uppsala Stadshus AB har beslutat om den ägaridé som Uppsalahem arbetar efter och vad bolaget ska uppnå. Utöver det finns ett antal vägledande policyer och riktlinjer fastställda av Uppsala kommun och Uppsalahems styrelse.

Uppsala kommun har kraftigt omarbetat de direktiv som Uppsalahem styrs av och har ersatt de tidigare relativt kortsiktiga ägardirektiven med en långsiktig ägaridé. Ägaridén beskriver syftet med varför Uppsala kommun äger bolaget och hur kommunen vill att bolaget agerar på lång sikt. Innehållet i ägaridéen stärker Uppsalahem som allmännyttigt bolag och tydliggör vår roll i den expansion Uppsala kommun befinner sig i. Ägaridén möjliggör en perspektivförskjutning mot en mer tillitsbaserad styrning.

Masterplanen utgör bryggan mellan ägaridén och den treåriga affärsplanen. Masterplanen uttrycker hur styrelsen vill att bolaget ska utvecklas på längre sikt. Uppsalahem har i masterplanen identifierat tre huvudsakliga förflyttningsområden som är centrala för att nå de långsiktiga målen; innovation, hållbart samhällsbyggande och samarbete och sammanhållning. Inom respektive förflyttningsområde har långsiktiga strategier formulerats. I den treåriga affärsplanen beskrivs strategier och åtgärder som i ett kortare perspektiv tydligt verkar i förflyttningsområdenas riktning. 

Hållbarhetsredovisningen belyser Uppsalahems löpande bidrag till att uppnå de olika områdena i ägaridén som presenteras nedan.

FINANSIELLA ÄGARIDIREKTIVUPPNÅTTUTFALL
Resultat före finansnetto ska uppgå till minst 390 MSEKJaResultat före finansnetto blev 455 MSEK.
Rensat för jämförelsestörande poster var resultatet 439 MSEK.
Resultat före finansnetto/nettoomsättning (%) ska uppgå till 26 procentJaResultat före finansnetto blev 29%.
Investeringsvolymen ska ligga på max 941 MSEKJaInvesteringsvolymen uppgick till 426 MSEK.

Uppsalahems Ägaridé 2021

 • Bolaget ska som allmännyttigt bostadsbolag bidra till att stärka hela Uppsalas utveckling genom att med hög kompetens äga, förvalta och bygga bostäder, främst hyresfastigheter i Uppsala stad och landsbygd för olika faser i livet. 
 • Bolaget ska vara ett av kommunens verktyg för att förverkliga sin bostadspolitik.
 • Bolaget har att vårda sina tillgångar på ett långsiktigt hållbart sätt varvid bolagets resultat som huvudregel återinvesteras.
 • För att möjliggöra fortsatta investeringar och en rimlig belåningsgrad får bolaget jobba med väl avvägda avyttringar av byggrätter och/eller mindre bestånd av bostäder och lokaler. Sammantaget över tid ska antalet hyresrätter för bolaget öka.
 • Bolaget ska skapa förutsättningar för att kommunen i olika konjunkturlägen ska kunna genomföra sin bostadspolitik. Bolaget är en av flera aktörer i utvecklingen av nya bostadsområden i kommunen och skapar samhällsnytta för hela kommunen genom att man i Uppsala tar en ledande roll i förvaltning och byggande av bostäder. 
 • Bolaget ska vara ett utvecklingsinriktat företag där innovativa idéer och boendekoncept kan prövas. Bolaget ska särskilt fokusera på hållbara renoveringsmodeller.
 • Bolaget ska årligen erbjuda en andel av nyuthyrningen till personer som av särskilda ekonomiska och/eller sociala skäl inte kan få en bostad på egen hand och till personer som omfattas av bosättningslagen.
 • Bolaget ska vara en resurs för hela Uppsala kommun i strategiska frågor om samhällsutveckling, boende och bostadsbyggande. 
 • I arbetet med hållbar stadsutveckling ska bolaget särskilt fokusera på att minska boendesegregationen och social oro.
 • Bolaget ska i samverkan med andra bolag och aktörer, inom och utanför kommunkoncernen, utveckla kommunkoncernens kompetens i boendefrågor.
 • Bolaget ska i kommunkoncernen vara ett föredöme i frågor om att skapa sammanhållning och gemensam riktning i hela kommunen och aktivt bidra till att kommunens alla verksamheter i styrelser, nämnder, bolag och förvaltningar tillsammans bildar en helhet.

Miljömål och indikatorer

Kommunfullmäktige beslutar om de direktiv som Uppsalahem arbetar efter och vad bolaget ska uppnå. Utöver det finns ett antal vägledande policyer och riktlinjer fastställda av Uppsala kommun och Uppsalahems egen styrelse.

MILJÖMÅLUTFALL
Under 2021 sänka vår totala energianvändning med 24% jämfört med basår 2007:Under 2021 har Uppsalahem minskat energianvändningen med 24% jämfört med 2007. Målet har uppnåtts trots kyla och mer spetsenergi till anläggningar med värmepumpar, FTX och FX. Goda resultat av tidigare genomförda projekt och fortsatt driftoptimeringsarbete.
Minska klimatutsläppet med 14% per år.Under 2020 hade Uppsalahem som mål att ställa om till fossilfri uppvärmning och fordonsflotta, vilket ledde till egna minskade utsläpp (scope 1 och 2) med över 99%. Under 2021 satte Upp-salahem ett nytt klimatmål som omfattar utsläpp vi inte själva äger men kan påverka (scope 3). Målet framåt är att minska klimatutsläppen med 14% per år. År 2021 har varit ett basår för att hitta metoder att mäta, följa och prioritera åtgärder för dessa så kallade scope 3-utsläpp.
INDIKATORERUTFALL
Utvärdera förnybara energikällor vid de stora investeringsprojekten:Under 2021 utreddes möjligheten till solceller på taken i renoveringsprojektet på Rackar-bergsvägen och på taken i Uppsalahems pågående nyproduktion. På grund av svårigheter att åstadkomma tillräcklig lönsamhet för åtgärderna, ledde det inte till att några nya energikällor installerades i detta skede men frågan utreds vidare för renoveringsprojektet på Granitvägen.
Uppsalahem installerade solceller på taken i 13 av bostadsområdena. Anläggningarna beräknas producera 375 MWh el per år vilket motsvarar den normala elanvändningen i cirka 75 villor som värms med fjärrvärme.
Andel källsorterat avfall (%):37% av våra hyresgästers avfall har källsorterats.
Sortering byggavfall (%):40% av byggavfallet i våra stora investeringsprojekt har sorterats i fraktioner som ej utgörs av brännbart, blandat avfall för eftersortering eller deponi.
Vattenanvändning (l/m2 och år):2021 var vattenanvändningen 1 578 l/m2 och år, jämfört med 1 749 l/m2 och år vid basår 2007. Jämfört med 2019 har vattenanvändningen dock ökat vilket bedöms bero på covid-19 pandemin som innebar att många i större utsträckning spenderade mer tid hemma.

Intressentdialog

Uppsalahem har här identifierat sina viktigaste intressenter, nyckelintressenter. Nyckelintressenterna är de intressenter som Uppsalahem påverkar, samverkar med och/eller blir påverkad av.

För att identifiera de viktigaste väsentlighetsfrågorna har Uppsalahem under 2021 genomfört en hållbarhetsenkät (riktad till medarbetare, leverantörer, entreprenörer och samarbetspartners) och en kvalitativ hållbarhetsundersökning via intervjuer (riktad till övriga intressenter). Vi har även tittat på den dialog som pågår kontinuerligt med våra kunder för att fånga upp de dagliga synpunkterna.

En av de frågor som de flesta ansåg som viktigast var respekt för mänskliga rättigheter

Viktiga frågor för intressenterna

16 djupintervjuer med ägare, politiker, hyresgästföreningen, finansiärer, representanter för bostadssökande, facket, barnombudet.

 • Klimat- och miljösmarta byggnader genom hela livscykeln.
 • Möjliggöra en hållbar livsstil för hyresgäster.
 • Trygga boendemiljöer och bostäder för alla stadier i livet.
 • Underlätta bostadsmarknaden.
 •  
 • Erbjuda en attraktiv och schysst arbetsplats.
 • Ha en långsiktigt hållbar ekonomi.
 • Hållbara krav i upphandlingar och kontinuerlig uppföljning.
 • Mänskliga rättigheter och ansvar.

Medarbetare 104 enkätsvar, svarsfrekvens 37%

 • Motverka barnarbete i leverantörskedjan.
 • Att ha ett gott ledarskap.
 • Att ha en stabil ekonomi för företaget.
 • Goda arbetsvillkor för Uppsalahems personal.
 • Att jobba för en hälsosam och säker arbetsplats.
 • Att vara en arbetsgivare med sunda värderingar.
 •  
 • Respekt för miljö i leverantörskedjan.
 • Respekt för mänskliga rättigheter.
 • Bedriva ett ansvarsfullt företagande mot mutor, korruption och jäv.
 • Bygga bostäder som är attraktiva för många olika typer av hushåll.

Hyresgäster 389 enkätsvar, svarsfrekvens 22%

 • Erbjuda prisrimliga hyror.
 • Motverka barnarbete i leverantörskedjan.
 • Bygga giftfritt.
 • Bygga bostäder som är attraktiva för många olika typer av hushåll och plånböcker.
 • Respekt för mänskliga rättigheter i leverantörskedjan.
 • Bedriva ett ansvarsfulla företagande genom att tex motverka mutor, korruption och jäv.
 • Goda arbetsvillkor i leverantörskedjan.
 • Skapa en god inom- och utomhusmiljö med trivsamma gårdar.

Våra Intressenter

Ägare – Uppsala kommun

Dialog genom kommungemensamma policys, ägardirektiv och bolagsstämma. Hållbarhetsundersökning genom djupintervjuer med fyra olika representanter.

Bostadssökande

Dialog via Uppsala bostadsförmedling och varumärkesundersökning. Hållbarhetsundersökning genom djupintervju med Uppsala Bostadsförmedling.

Boende i Uppsala kommun

Dialog via varumärkesundersökning. Hållbarhetsundersökning via djupintervju med Barnombudet.

Branschorganisationer

Dialog via möten, seminarier och forum. Hållbarhetsundersökning genom djupintervju med Sveriges Allmännytta och kvalitativ hållbarhetsenkät med andra bostadsbolag.

Fackförbund

Dialog via regelbundna möten och hållbarhetsundersökning via djupintervju med två av våra arbetstagarrepresentanter.

Hyresgästföreningen

Dialog via möten, seminarier och forum och hållbarhetsundersökning via djupintervju. 

Hyresgäster

Dialog via årlig kundundersökning, varumärkesundersökning, via daglig kontakt med medarbetare. Hållbarhetsundersökning genom kvantitativ enkät till hyresgästerna.

Politiker

Dialog via styrelsemöten och hållbarhetsundersökning via djupintervju.

Entreprenörer & Leverantörer

Dialog vid upphandling av produkter eller tjänster, avtalsförhandling, revisioner, hållbarhetsundersökning genom kvantitativ enkät.

Medarbete

Dialog genom avdelningsmöten, system för förbättringsförslag, medarbetarundersökning, daglig interaktion genom gemensamt arbete och möten samt hållbarhetsundersökning via kvantitativ enkät.

Finansiärer

Dialog via regelbundna möten. Hållbarhetsundersökning genom djupintervjuer med tre olika representanter.

vÄSEnTligHETsANAlyS

För att komma fram till vilka hållbarhetsfrågor som är viktigast för Uppsalahem, inom den egna verksamheten och i värdekedjan, gjordes under 2021 en väsentlighetsanalys.

Utifrån resultatet som kom fram av intressentdialogen, Uppsalahems faktiska ekonomiska, sociala och miljömässiga påverkan samt affärsstrategi, genomförde Uppsalahems ledningsgrupp en prioritering av väsentlighetsfrågorna. De väsentlighetsfrågor och väsentlighetsområden som intressenterna ansett som viktiga valdes ut för att ligga till grund i väsentlighetsanalysen. Frågor som berörde samma ämnen vävdes ihop och större områden bröts ner i mindre frågeställningar. En slutlig validering för att fastställa resultatet av väsentlighetsanalysen gjordes sedan med ledningsgruppen.

Våra hållbarhetsområden

Uppsalahems viktigaste hållbarhetsfrågor, väsentlighetsfrågorna, har grupperats utifrån hur de hänger ihop. Denna gruppering utgör kapitelindelningen i hållbarhetsredovisningen och består av fem kapitel med 12 väsentlighetsfrågor som vi svarar på under tre år.

 

TILLHANDAHÅLLA HEM FÖR OLIKA

Uppsalahem arbetar varje dag med att skapa hem till alla Uppsalabor, både nu och i framtiden. Det omfattar allt från att erbjuda attraktiva bostäder som uppfyller målgruppens behov till att söka nya sätt att hålla hyran nere. .

 • Erbjuda bostäder för alla stadier i livet.
 • Tillhandahålla prisrimliga hyror

Svarar mot bolagsmål:

 • Uppsalahem bidrar med bostäder till Uppsalas invånare.
 • Uppsalahem bidrar till ett hållbart samhällsbyggande.

VARA EN AKTIV SAMHÄLLSAKTÖR I UPPSALA

Som samhällsaktör behöver vi se till att utveckla staden där det behövs men det är även vårt ansvar att bidra till integration och skapa trygga hem.

 • Ta en aktiv roll i stadsutveckling.
 • Ta bostadssocialt ansvar och skapa trygga hem.

Svarar mot bolagsmål:

 • Uppsalahem bidrar med bostäder till Uppsalas invånare.
 • Uppsalahem erbjuder ett attraktivt boende.
 • Uppsalahem bidrar till ett hållbart samhällsbyggande.

KLIMAT & MILJÖSMARTA BOSTÄDER GENOM HELA LIVSCYKELN

Ett välbyggt och underhållet hus kan leva längre än en människa och därför är det viktigt att bygga och ta hand om våra hus med ett klimat och miljötänk. Vi behöver tänka på hur möjligheten till hållbarhet både i livsstil och byggmaterial idag kan skapa en trygg framtid i morgon. 

 • Bygga och förvalta hållbara bostäder.
 • Möjliggöra en hållbar livsstil.
 • Begränsa klimatutsläpp i värdekedjan.
 Svarar mot bolagsmål:
 • Uppsalahem bidrar till ett hållbart samhällsbyggande.

 • Uppsalahem erbjuder ett attraktivt boende.

ATTRAKTIV OCH INKLUDERANDE ARBETSPLATS

Uppsalahem jobbar för en trygg och säker arbetsmiljö. Uppsalahem är en jämställd arbetsplats och det är viktigt att den mångfald som finns bland hyresgästerna återspeglas hos företagets medarbetare.

 • Arbeta för jämställdhet och inkludering. 
 • Erbjuda goda arbetsvillkor.

Svarar mot bolagsmål:

 • Uppsalahem är en attraktiv arbetsgivare

ANSVARSFULLA AFFÄRER

Uppsalahems strategiska ledningsgrupp är ansvarig för hållbarhetsarbetet och att det är integrerat både i långsiktig planering och i det som görs idag. För att kunna bedriva verksamheten på ett långsiktigt sätt är det viktigt med en stabil ekonomi. Vi är även ansvariga för att hållbarhetsaspekter beaktas i våra upphandlingar och vårt sätt att agera.

 • Ha en långsiktigt hållbar ekonomi.
 • Bedriva ett ansvarsfullt företagande.
 • Respektera hållbarhetsaspekter i leverantörskedjan. 

Svarar mot bolagsmål:

 • Uppsalahem har en hållbar ekonomi