ETT LEVANDE UPPSALA

Uppsala växer så det knakar. Det vi bygger idag ska stå i minst hundra år framöver, klara av klimatförändringar och passa för ett förändrat sätt att bo och leva. Därför är det extra viktigt att satsa på att bygga ett flexibelt och långsiktigt hållbart samhälle där många vill bo. Som stadens största bostadsaktör bidrar Uppsalahem i stort och smått till ett mer hållbart Uppsala.

En växande stad

Det föds många nya barn i Uppsala samtidigt som vi lever längre. Dessutom är Uppsala en attraktiv kommun och många människor flyttar hit från övriga Sverige och världen. De kommande 30 åren beräknas vi bli närmare 90 000 fler invånare i Uppsala, något som skapar stora utmaningar när det gäller att växa hållbart och geografiskt smart. Sedan starten 1946 har Uppsalahem byggt över 20 000 hem till uppsalaborna. Idag är bolaget en ledande samhällsbyggnadsaktör i stad och på landsbygd, som renoverar hållbart och bygger nytt på innovativa sätt för att möta bostadsbehovet hos såväl dagens som framtidens uppsalabor. 

Uppsala präglas av en stark tradition inom forskning och utbildning med två universitet, tillväxtbolag inom läkemedel, it och livsmedel samt specialistsjukvård för människor och djur. Förbättrade pendlingsmöjligheter och kommande dubbelspår i tillväxtkorridoren mellan Uppsala och Stockholm ökar rörligheten i regionen och möjliggör en fortsatt stark tillväxt de kommande åren.

Antal bostäder hos Uppsalahem

0

Varav studentbostäder

0

Antal förråd

0

Antal verksamhets lokaler

0

Under 2021 bodde ca 237 000 invånare i Uppsala. Det finns 114 998 lägenheter i Uppsala. Av dessa är:

23%

Äganderätter i Uppsala

37%

Hyresrätter i Uppsala

40%

Bostädsrätter i Uppsala

En marknad i förändring

Som en del av huvudstadsregionen har Uppsala under många år haft ett underskott på bostäder och i synnerhet hyresrätter. Uppsala kommun har drivit ett framgångsrikt arbete för att öka antalet byggaktörer, bostadsbyggare och fastighetsägare i kommunen, vilket lett till ett välkommet tillskott av fler hyresrätter i kommunen och en större valfrihet för invånarna. Kommunen har som ambition att det ska byggas 2 000–3 000 nya bostäder årligen. Denna högt satta målnivå uppfylldes under 2021, då 2 289 nya bostäder kom ut på marknaden i Uppsala. En stor del av de senaste årens befolkningsökning har dock utgjorts av betalningssvaga grupper, samtidigt som köpkraften på den ägda marknaden har försvagats efter införandet av striktare låneregler. 

Unga respektive utrikes födda är två grupper som idag har svårt att komma in på bostadsmarknaden. Den växande bostadskön och de långa kötiderna för hyresrätter med relativt lägre hyra speglar därför inte nödvändigtvis en generell bostadsbrist, utan är ett resultat av problemen i matchningen mellan utbud och efterfrågan. 

Under våren 2021 fortsatte bostadspriser öka över hela landet och villapriserna ökade på många håll uppåt 15–20 procent jämfört med det senaste året. Detta var delvis en effekt av pandemin och att många letade ny bostad, men också för att en stor kull 90-talister bildade familj och sökte hus. Utvecklingen drivs även delvis på av det lågränteläge som förväntas bestå under en tid. Även de högre slutpriserna stimulerar byggandet. Under sommaren/hösten visade bostadsmarknaden upp en blandad bild med både upp- och nedgångar i storstadsområdena och på riksnivå. 

För Uppsalahem innebär detta att vi behåller beredskapen att öka takten i nybyggnation framöver, i det fall byggandet i kommunen sjunker till följd av långsiktiga ekonomiska konsekvenser av pandemin. Men det innebär också att vi ser ett behov att bredda vårt erbjudande och testa nya boendekoncept som möter en diversifierad efterfrågan i en snabbt föränderlig omvärld. Utöver detta fortsätter vi med det nödvändiga underhållet av våra fastigheter. Ett fortsatt stort fokus för Uppsalahem är att erbjuda prismässigt överkomliga bostäder, något som är en stor utmaning på grund av de höga byggkostnaderna. Regeringen beslutade under hösten att avskaffa investeringsstödet för bostäder under 2022. Ett borttagande av investeringsstödet leder till svårigheter att möjliggöra nyproduktion i vissa lägen och projekt där det finns en begränsad betalningsvilja. Detta kommer att påverka möjligheten att kunna erbjuda lägre hyror vid nyproduktion. 

Pågående nyproduktion (2021)

0

Pågående renovering (2021)

0

Investeringar mnkr i projekt (2021)

0

Året som gått

Trots de fortsatta speciella förutsättningarna 2021 bjudit på har det varit ett händelserikt år för Uppsalahem. Vi har varit med om både positiva och negativa händelser som påverkat vår verksamhet. Här delas några av de viktigaste.

Januari

HÄLSOINSPIRATÖRERNA

Ett nytt initiativ startar för att främja friskvård genom en verksamhet med hälsoinspiratörer för att öka fokus på hälsa och en välmående arbetsplats. 

FEBRUARI

NY RIKTLINJE FÖR SOCIAL HÅLLBARHET 

Styrelsen antar en ny riktlinje för social hållbarhet som tydliggör inriktning på Uppsalahems arbete med social hållbarhet.

BÖTER FÖR  KAMERAÖVERVAKNING 

Vi får 300 00 kronor i böter för otillåten kameraövervakning i ett trapphus efter beslut från Integritetsskyddsmyndigheten. 

MARS

UPPSALAHEM STÄRKER ARBETET MED  EFFEKTMÄTNING

Uppsalahem blir som första bostadsbolag i Sverige medlem i Effektfullt för att stärka arbetet med att effektutvärdera hållbarhetsarbetet. 

VÅR BOENDEAPP VANN 

"ÅRETS DIGITALA LÖSNING"!

Uppsalahems boendeapp, utvecklad för att underlätta våra hyresgästers vardag, blev utsedd till Årets digitala lösning i Marknadsföreningen i Uppsalas årliga pris Guld-M 2021. 

UPPSALAHEM FÅR STÖD FRÅN VINNOVA FÖR ATT UTVECKLA DELNINGS­ BOSTÄDER

Tillsammans med flera parter har Uppsalahem AB beviljats nästan en miljon i stöd från Vinnova, för att utveckla Max4lax som är ett nytt innovations-projekt för delningsbostäder.  

STUDENTSTADEN FLYTTAR IN HOS UPPSALAHEM

Studentstaden blir Uppsalahem  Studentstaden. 

UPPSALAHEM FÅR BÖTER FÖR BRISTER I VENTILATION

Uppsalahem tilldömdes att betala en straffavgift på 50 000 kronor för brister i ventilationssystemet i en av fastigheterna på Gotlandsresan i Sävja som inte åtgärdats i tid. Arbetet färdigställdes och godkändes under hösten 2021. 

LANSERAR VÅR NYA  FORDONSPOOL I BÄCKLÖSA

I Bäcklösa lanseras Uppsalahems första miljövänliga fordonspool. Först ut är de tre el-bilar som senare under året kompletterades med låd- och el-cyklar samlat i ett mobilitetshus för hyresgästerna i området. 

DIGITAL HÅLLBARHETS­ REDOVISNING

För att göra det lättare för alla att komma åt vårt hållbarhetsarbete tog vi steget och digitaliserade vår hållbar-hetsredovisning för 2020.  

INVESTERINGSBESLUT  FÄLTLÄKAREN

Styrelsen beslutar att investera i uppförandet av byggnader med cirka 270 studentlägenheter på vår fastighet Fältläkaren i Kåbo. 

APRIL

FEST ÄR PEST

Uppsalahem uppmanar studenter att stanna hemma på Valborg och tipsa vår störningsjour om fester. Det får både riks- och internationell uppmärksamhet.

JUNI

UPPSALAHEM FÅR DELMOS MEDEL 

I juni står det klart att Uppsalahem tillsammans med Hyresgästföreningen beviljas 700 000 kr i stöd för Mötesplats Gottsunda. Det gör det möjligt att hålla mötesplatsen öppen på helger och lov även efter sommaren.

JULI

INFLYTTNING

De sista hyresgästerna flyttade in i våra nyproducerade hyresrätter i Trähusen,  Bäcklösa Etapp 3.

NY CHEF FÖR INNOVATION OCH UTVECKLING 

En nyinrättad roll och satsning görs på Uppsalahem genom att anställa en chef för innovation och utveckling, som får det övergripande ansvaret för att driva bolagets utvecklingsagenda och innovationsarbete. 

SEPTEMBER

UPPSALAHEM FIRAR 75 ÅR

I september var det 75 år sedan stiftelsen Uppsalahem grundades. Detta firades digitalt.

TRYGGHETSTRÄFFAR  

FÖR VÅRA HYRESGÄSTER

Tillsammans med Polisen och Uppsala ungdomsjour var Uppsalahem på Mimmi Ekholms plats, Brantingstorg och Bäcklösa för att berätta för de boende i området om hur vi arbetar för att förebygga brott, och undvika att unga råkar illa ut.  

MINIMERINGSMÄSTARNA

Uppsalahem startar upp Minimerings-mästarna där hushåll från hela Sverige ska tävla om att minska sitt avfall så mycket som möjligt under ett år.

UPPSALAS FÖRSTA  OFFENTLIGA HJÄRTSTARTARE HOS UPPSALAHEM

Den första hjärtstartaren utomhus, som är tillgänglig dygnet runt för att rädda liv, sätts upp vid Brantingstorg i Salabacke i samarbete med Ambulans-sjukvården i Region Uppsala.

EKONOMISKT STÖD  

FÖR UTMANINGSDRIVEN INNOVATION

Tillsammans med projektkoordinatorn RISE och tretton andra projektpartners blir Uppsalahem beviljad ekonomiskt stöd av Vinnova för projektet ”Samverkan för hållbar hantering av dagvatten på kvartersmark” inom utlysningen ”Utmaningsdriven innovation”.

OKTOBER

ÖPPNING AV  CYKELFABRIKEN 

Uppsalahem öppnar Cykelfabriken och hälsar alla medarbetare välkomna till det nya aktivitetsbaserade huvudkontoret.

UPPSALAHEM VINNER  KVALITETSPRISET 2021

Uppsalahem utses som ensam vinnare av Uppsala kommuns kvalitetspris och får ta emot en prischeck på 100 000 kronor. 

UTHYRNING SVERRE 

Startar uthyrningen av 22 nya lägenheter i Sverre vid Vaksala torg.

BÄCKLÖSADAGEN 

För att skapa ett tryggt och trivsamt boende ordnade vi en dag med aktiviteter för våra hyresgäster i Bäcklösa. 

DESIGNPRIS FÖR HÅLLBAR­HETSREDOVISNINGEN 

Vår Hållbarhetsredovisning 2020 vinner silver i tävlingen Svenska designpriset och nominerade till publishingpriset

NOVEMBER

KLIMATSMART BOENDE

Vi är en av vinnarna i Sveriges Allmän-nyttas utmärkelse Klimatinitiativet och vann kategorin ”Klimatsmart boende” för utvecklingen i stadsdelen Bäcklösa. 

DECEMBER

INKOMSTKRAV FÖR  NYPRODUKTION INFÖRS 

Styrelsen beslutar att införa inkomstkrav för nyproduktion och vissa utvalda utvecklingskvarter i det äldre beståndet. Syftet är att motverka skapandet av utanförskapsområden, öka stabiliteten och tryggheten i bostadsområdena samt bidra till att hålla nere kommunens kostnader för försörjningsstöd.