Hållbarhet på Uppsalahem

Uppsalahems vision är att skapa ett levande samhälle och bidra till en attraktiv stad som många vill bo och leva i, idag och i framtiden. Vår roll som en stor aktör på Uppsalas bostadsmarknad ger oss möjlighet att påverka hållbarhetsfrågor både i vår egen värdekedja, i Uppsala och i vår bransch. Därför fokuserar vi på hållbarhet i allt vi gör.

Om hållbarhetsredovisningen

Uppsalahems hållbarhetsredovisning är framtagen i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI)-standarder för hållbarhetsrapportering (Core). I redovisningen beskrivs Uppsalahems frågor som tagits fram tillsammans med företagets intressenter och utgår från Uppsalahems bolagsmål. Under 2021 har vi genomfört en ny intressentdialog, denna finns specificerad på sida 14 i pdf versionen. Justeringar har gjorts för att återspegla trender och våra intressenters återkoppling. 

Hållbarhetsredovisningen omfattar Uppsalahems koncern, denna finns specificerad i not 16, och beskriver bolagets bidrag till en hållbar utveckling ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Uppsalahem ska enligt lag upprätta en hållbarhetsrapport enligt bestämmelserna i Årsredovisningslagen 6:e kapitlet, och redovisar utöver vad som ingår i GRI även trygghetsfrågor, jämställdhet samt hur vi förebygger diskriminering på företaget. Uppsalahems styrelse är ansvarig för hållbarhetsredovisningen. 

Uppsalahem i korthet

Uppsalahem verkar i Uppsala kommun och tillhandahåller bostäder till Uppsalas invånare. Nästan 30 000 Uppsalabor bor hos oss. Vi bygger och förvaltar drygt  17 000 hyresbostäder och är Uppsalas ledande bostadsbolag. Uppsalahems affärsplan utgår från fem bolagsmål. Bolagsmålen utgår från vår ägaridé och kommunens mål och budget.

Affärsplan 
Uppsalahems affärsplan bryts ner i verksamhetsplaner som följs upp löpande av respektive avdelning. Affärsplanen och måluppfyllnaden följs upp tre gånger per år av styrelsen. 

Uppsalahem har en värdegrund som alla medarbetare omfattas av. Vår värdegrund är ”Tillsammans” och innebär att vi alltid jobbar tillsammans för våra hyresgäster. 

Uppsalahems styrdokument finns samlade i plattformen Tycho, som är en del av vårt ledningssystem. Alla medarbetare får information om nya eller förändrade riktlinjer via arbetsplatsträffar, e-post och intranät. I introduktionen för nya medarbetare presenteras alltid Uppsalahems värdegrund, policyer och riktlinjer. Alla nyanställda får också en utbildning i Uppsalahems miljöarbete.

Våra fem bolagsmål

  • Uppsalahem har en hållbar ekonomi.
  • Uppsalahem erbjuder ett attraktivt boende.
  • Uppsalahem bidrar till hållbart samhällsbyggande.
  • Uppsalahem bidrar med bostäder till Uppsalas invånare.
  • Uppsalahem är en attraktiv arbetsgivare.

Hållbarhetsstyrning

Hållbarhetsarbetet är integrerat i hela organisationen och hålls samman av hållarbarhetsavdelningen. Beslut gällande företagsövergripande hållbarhetsfrågor tas i ledningsgruppen där avdelningen representeras av hållbarhetschefen. 

Precis som Uppsalahems övriga arbete styrs hållbarhetsarbetet av våra fem bolagsmål. Utöver det utgår arbetet från Uppsala kommuns policy för hållbar utveckling, våra väsentlighetsfrågor, kommunala handlingsplaner och trender i omvärlden.

Ekologisk hållbarhet

Vårt miljöarbete utgår från vår miljöriktlinje där vi sätter ambitionerna för vårt miljöarbete och ringar in våra viktigaste frågor. Riktlinjen tydliggör hur våra miljö- och klimatmål uppnås när medarbetare, hyresgäster, leverantörer och entreprenörer samarbetar, och baseras på Uppsala kommuns policy för hållbar utveckling. Under 2021 uppdaterades miljöriktlinjen och sammanställningen av betydande miljöaspekter, för att tydliggöra och identifiera Uppsalahems betydande direkta och indirekta miljöpåverkan, som blivit allt viktigare de senaste åren. Bland annat har klimataspekten och ambitioner enligt Parisavtalet förtydligats, indirekt klimatpåverkan från hyresgäster, leverantörer och entreprenörer har tydliggjorts, cirkularitet har förtydligats, resor och transporter har lyfts fram som en betydande miljöaspekt och biologisk mångfald och ekosystemtjänster har identifierats som en ny betydande miljöaspekt. De betydande miljöaspekterna och miljöriktlinjen ligger till grund för vårt miljöarbete. Det är alla medarbetares ansvar att dessa efterlevs och att de används för att kommunicera den övergripande bilden av hur vi på Uppsalahem arbetar med miljöfrågor. Uppsalahem har ett ISO 14001-certifierat miljöledningssystem där vi har rutiner för att säkra en hög nivå på miljöarbetet. 

Social hållbarhet

Vårt arbete inom social hållbarhet styrs primärt av “Uppsalahems Riktlinje för social hållbarhet”, som tydliggör hur vi arbetar med socialt ansvarstagande både inom organisationen och i vår värdekedja. 

Riktlinjen antogs av ledningsgruppen under 2021 och konkretiserar målstyrningen inom området baserat på bolagets ägaridé, inriktningsmål och Agenda 2030 och tydliggör Uppsalahems ambition inom social hållbarhet.

Ambitionen med Uppsalahems arbete inom social hållbarhet är att:

 Uppsalahem är ett attraktivt val för de som vill bo i hyresrätt

• Uppsalahem som fastighetsbolag ligger i framkant gällande socialt ansvarstagande.

• Uppsalahem är en ansvarsfull aktör i staden och en förebild i branschen. 

För att nå våra mål inom social hållbarhet är arbetet samlat inom två fokusområden, fastighetsförvaltning samt ekonomiska beslut och intern styrning. Inom respektive område har bolaget definierat prioriterade områden att arbeta med.

Respektive chef ansvarar för att avdelningens arbete planeras i linje med den sociala riktlinjen och i förekommande fall att specifika åtgärder integreras vid verksamhetsplanering. 

Agenda 2030 och de globala målen

Världens länder skrev år 2015 under FN:s Agenda 2030 med 17 övergripande globala hållbarhetsmål. Alla världens länder behöver nu arbeta med att implementera hållbarhetsmålen på såväl internationell som lokal nivå. Företag har en viktig roll i att agendan ska uppnås, och Uppsalahem stödjer därför de globala målen. Under 2021 har en analys gjorts av vilka mål vi har störst möjlighet att påverka i vår verksamhet utifrån de nya väsentlighetsfrågorna. De mål som är mest relevanta för Uppsalahem är mål 5, 7, 8, 11, 12, 13, 15 och 16. Att arbeta aktivt med dessa åtta globala mål bidrar till att vi når våra bolagsmål. 

Här specificerar vi vilka bolagsmål som hänger ihop med vilka globala hållbarhetsmål. I början av varje kapitel går det även att se vilka mål som är direkt knutna till de väsentliga frågor som kapitlet belyser.

Jämställdhet
Hållbar energi för alla
Anständiga arbetsvilkor och ekonomisk tillväxt
Hållbara städer och samhällen
Hållbar konsumtion och produktion
Bekämpa klimatförändringarna
Ekosystem och biologisk mångfald
Fredliga och inkluderande samhällen