2021 hade vi under en fem års period byggt ca 500 hyresrätter i området Bäcklösa som tidigare bara var åkermark.

TA EN AKTIV ROLL I STADSUTVECKLINGEN

Uppsalahem är en engagerad part i kommunens planarbete och bidrar på olika sätt till en hållbar stadsutveckling. För att få en blandning av bostadstyper och upplåtelseformer arbetar vi aktivt för att kunna bygga hyresrätter i områden där bostadsrätter eller villor är överrepresenterade. Vi bjuder också gärna in andra byggaktörer i de stadsdelar där hyresrätten är dominerande. Det gäller både i nya stadsdelar som Bäcklösa och i äldre bostadsområden.

 

Vi balanserar marknaden

Uppsalahem ska vara ett av kommunens verktyg för att förverkliga sin bostadspolitik. Det kan innebära att ta en ledande roll och starta nyproduktion när nya bostadsområden ska utvecklas, såsom i Södra staden. Det kan också innebära att vara en regulator i olika konjunkturlägen, och att bygga när övriga aktörer på marknaden är inaktiva. Uppsalahem ska också vara en resurs för kommunen i strategiska frågor om samhällsutveckling, boende och bostadsbyggande. 

Bygga i kransorter

Uppsala kommun har som mål att bli en av Sveriges bästa landsbygdskommuner och för att förverkliga det tar Uppsalahem en aktiv roll i att åstadkomma nya bostäder på mindre orter runt Uppsala. Vi arbetar med detaljplaner i ytterområden så som Bälinge, Björklinge, Länna och Storvreta. I dessa områden finns idag främst äganderätter bestående av radhus och villor.

 

Uppsala kommuns inriktning för bostäder i Gottsunda och Valsätra

I Gottsunda och Valsätra äger och förvaltar Uppsalahem drygt 2 200 hyresrätter vilket är över hälften av hyresrätterna i området som helhet. Därför har Uppsalahem en viktig roll i att uppfylla inriktningen för stadsutvecklingen i området. Uppsala kommun och Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag (UKFAB) har arbetat med att utveckla Gottsunda centrum och under hösten beslutade kommunfullmäktige att de drygt 300 bostäderna intill Gottsunda centrum, som ägs av UKFAB, ska säljas till Uppsalahem. Uppsalahem är en stor aktör i Gottsunda och kan med detta köp ta en än mer aktiv roll i utvecklingen av området och effektivt förvalta bostäderna. 

Bidra till integration

Uppsalahem bygger nytt i flera olika stadsdelar, till exempel i Bäcklösa och vid Vaksala torg. I varje projekt ser vi till helheten i områdets utveckling när vi planerar bostäder. I flera av de områden där Uppsalahem byggt lägenheter har det tidigare inte funnits hyresrätter, såsom vid Mimmi Ekholms plats i bortre Luthagen och i den nya stadsdelen Bäcklösa. För att ytterligare främja blandningen av upplåtelseformer händer det också att vi säljer mark och lägenheter i områden där det idag finns en stor andel hyresrätter. Under 2021 har dock inga sådana försäljningar ägt rum. 

Tillsammans med andra aktörer arbetar vi med att skapa positiva mötesplatser inom och i anslutning till våra områden. Vi anordnar aktiviteter för barn och erbjuder sommarjobb till ungdomar för att öka tryggheten och bidra till en meningsfull fritid för barn och unga.

 

Utveckla Våra områden och gårdar

Möjliggöra etablering av verksamheter i bostadsområden 

Vi samarbetar med andra i kommunkoncernen för att utveckla lokaler i rätt lägen och för rätt typ av verksamheter. Utvecklingen av kommunen sker i dialog med invånare och boende genom exempelvis medborgardialoger, samråd i samband med nya kommunala planer och genom bomöten i Uppsalahems bostadsområden.

Skapa trivsamma bostadsområden/gårdar 

En välkomnande och trevlig utemiljö kring våra bostäder är mycket viktigt för oss och för våra kunder. Därför har vi skötselplaner för alla våra bostadsområden. När det är dags att byta ut lekutrustning och förbättra utemiljöer får Uppsalahem många bra synpunkter från de boende i området, ofta genom vår kundundersökning och genom Hyresgästföreningarnas bomöten där en eller flera representanter från Uppsalahem deltar. 

Tidigare år har vi fått något sämre betyg i kundundersökningen på utemiljö och allmänna utrymmen i vår nyproduktion. Därför har vi lagt stort fokus på att utemiljön ska vara så färdigställd som möjligt när hyresgästerna flyttar in, även om inflyttning sker etappvis. 

Program för Uppsalahems bostadsgårdar

Det pågår ett arbete med att ta fram ett program för Uppsalahems bostadsgårdar med målet att skapa en företagsgemensam syn och målbild för dess utformning.  I programmet lyfts bland annat områden så som ekosystemtjänster och klimatanpassning, trygghet och hälsa, sociala funktioner och integration samt barnperspektivet upp.

Jämställdhets- & barnperspektiv i förvaltning och stadsutveckling 

I Uppsalahems Riktlinje för social hållbarhet, som tydliggör inriktning på Uppsalahems arbete med social hållbarhet, ingår jämställdhet och barnperspektivet. Enligt riktlinjen ska fastighetsförvaltningen arbeta för inkluderande och jämställda bostadsområden, för en dialog med jämställt deltagande avseende utformning och förvaltning av bostadsområden samt att inkludera barnperspektivet i deltagande och dialog. Även under planprocessen beaktas barnperspektivet och i vissa fall genomförs utredningar i form av barnkonsekvensanalyser.

Inom Uppsalahems bestånd av lokaler inryms en stor variation av verksamheter. Under 2021 hade vi 412 verksamhetslokaler för bland annat butiker, restauranger, kontor och hobbyverksamhet.

Från p-plats till samlingsplats

Under 2021 har Uppsalahem tillsammans med IVL Svenska miljöinstitutet ansökt om externa medel för att utveckla outnyttjade platser i utemiljön för att skapa estetiska, sociala och ekologiska värden. Detta kan till exempel vara överblivna parkeringsplatser efter införande av mobilitetsåtgärder. Projektet går under namnet ”Från p-plats till samlingsplats” och har beviljats medel från Vinnova.

Trygga renoveringar för våra hyresgäster

Om det är många olika underhållsåtgärder som behöver utföras på ett och samma hus kallar vi det för en renovering. Ofta behöver vi samordna dessa åtgärder då de påverkar varandra – så som fönster och ventilation, stammar och invändiga ytskikt. De flesta hus behöver renoveras efter 50 år, men det varierar beroende på hur huset är byggt och vilka underhållsåtgärder som har genomförts tidigare. Trots en bra spridning på hus från olika år så finns det många byggnader från 1950- och 1960-talet i Uppsalahems bestånd. Totalt beräknas fastigheter med runt 6 000 lägenheter vara i behov av renovering de kommande 15 åren.

För Uppsalahem är huvudfokus att renoveringarna ska genomföras på ett sätt som är hållbart för våra hyresgäster, miljön och företaget. Hyresgästernas synpunkter och inflytande är viktigt. Utifrån hyresgästernas synpunkter och de behov som finns planeras vilka åtgärder som krävs vid renoveringen. 

När vi planerar för en renovering strävar vi efter att bara göra de allra nödvändigaste åtgärderna för att få huset att leva längre. I renoveringen kan några av åtgärderna vara standardhöjande vilket påverkar hyran. Vi vill att alla våra hyresgäster ska känna att de kan bo kvar efter en renovering om de vill. Därför fasar vi in den nya hyran stegvis under flera år för att underlätta övergången till en ny hyra. 

Där det är möjligt ger vi även hyresgästerna möjligheten att välja vilken nivå de vill ha på renoveringen. Under 2021 har vi inlett med att renovera med kvarboende på Granitvägen. Det innebär att hyresgästerna inte behöver evakueras under renoveringen utan får bo kvar i sin lägenhet. Vi har anpassat processen så att renoveringen ska påverka så lite som möjligt och utför varje åtgärd hos hyresgäst under ett mindre antal dagar. 

 

Pågående renovering 2021
Kartnr.ProjektAntal bostäder
4Sala backe, Blåklinten etapp 1-6108
5Luthagen, Rackarbergsgatan 30, 40, 42, 5672
6Eriksberg, Granitvägen315
Totalt713