På ett av våra parkeringsdäck i Gottsunda finns grafittikonst av Pärra von Andreasson, där barnen på Mötesplats Gottsunda hjälpt till med utformningen.

BOSTADSSOCIALT ANSVAR OCH TRYGGA HEM

 

Ta aktivt ansvar för bostadssociala frågor 

För Uppsalahem är det viktigt att vi har trygga bostadsområden och en fungerande förmedling av lägenheter. Boendekonsulenterna har en viktig del i vårt hållbarhetsarbete och de jobbar dagligen med att hantera allvarliga störningar, motverka otillåtna andrahandsupplåtelser, hantera kommunala bostadsavtal och samverka med andra aktörer.

Idag arbetar befintliga förvaltningsteam för respektive område med enklare bostadssociala ärenden medan mer svårlösta ärenden och utredning av otillåten andrahandsuthyrning hanteras av tre boendekonsulenter. Förutom våra boendekonsulenter har vi även en handläggare som arbetar heltid med byten, överlåtelser och andrahandsuthyrning, och en hyresjurist som stöttar hela förvaltningen i juridiska ärenden. 

Otillåten andrahandsuthyrning

Uppsalahems bostäder förmedlas via Uppsala bostadsförmedling, en trygg plattform där Uppsalaborna vet att de kan hitta bostäder med rättvisa villkor. I en kommun där det under många år funnits en hård konkurrens om bostäderna, har risken för olovlig andrahandsuthyrning ökat. För att förhindra och minska olovlig andrahandsuthyrning följer Uppsalahem kontinuerligt och systematiskt upp att rätt person bor i respektive lägenhet.

För att bevilja andrahandsuthyrning kräver Uppsalahem att förstahandshyresgästen tar ut en rimlig hyra. Trots det förekommer det att hyresgäster som hyr ut lovligt i andra hand tar ut oskäliga andrahandshyror utan vår vetskap. På vår hemsida finns Uppsalahems Hyreskoll. Genom Hyreskollen kan vem som helst söka och se grundhyran för alla våra lägenheter, på så sätt minskar risken för oskäliga andrahandshyror.

Utöver kontroll av olovlig andrahandsuthyrning genomför vi även studiekontroller för de hyresgäster som bor i en studentbostad, det vill säga ett kontrakt med villkoret att hyresgästen är studerande vid högskola eller universitet.

För att minska andelen olovlig andrahandsuthyrning fattade Uppsala kommun under 2019 beslut om att sluta betala försörjningsstöd för hyreskostnader till personer som hyr sina lägenheter otilllåtet i andra hand. Uppsalahem har under 2021 sett en ökning av misstänkta olovliga andrahandsuthyrningar där personer istället påstår sig bo som inneboende. Som inneboende har man rätt till försörjningsstöd och det är svårare för oss att hitta fakta som bevisar motsatsen. 

Sensorteknik i trappuppgångar

Under hösten startade vi ett pilotprojekt som syftar till att stärka trygghetsarbetet i våra trapphus och allmänna utrymmen. Vi inledde tester med en sensorteknik som känner av ljud och avvikande lukter såsom rök. Vid avvikande ljud och lukt utmärks dessa i datainsamlingen för det enskilda trapphuset och vi kan få en överblick över vad som sker i trapphusen och under vilka tider. Vi kan då kartlägga avvikelserna eller direkt koppla dem till ett vaktbolag som agerar på händelsen. Med hjälp av sensortekniken kan vi få en helhetsbild över vad som sker i våra trapphus när vi inte är där. Tekniken samlar inga känsliga personuppgifter och bryter därför inte mot dataskyddsförordningen (GDPR) eller våra hyresgästers personliga integritet. 

ANTAL ÅTERTAGNA OLOVLIGA ANDRAHANDS-KONTRAKT:

51st
(68 st,2020)

ANTAL BETALNINGS-FÖRLÄGGANDE:

80st
(73 st,2020)

FÖRMEDLANDE BOSTÄDER 2021

3549

bostäder (inklusive studentbostäder) via Uppsala Bostadsförmedling

TOTALT ANTAL SKRIVNA KONTRAKT UNDER ÅRET

(inkl.överlåtelser,byter,mm.)

4065

varav 2060 VAR STUDENTBOSTÄDER

i procent (%)

Bostadssociala kontrakt

Att möjliggöra för fler att bo är en viktig del i att skapa en inkluderande kommun. Tillsammans med Uppsala kommun bidrar vi också med bostäder för nyanlända och personer som av särskilda ekonomiska eller sociala skäl inte kan få en bostad på egen hand. Om hyresgästerna trivs i bostaden och har fullföljt sina skyldigheter som hyresgäst under 12 månader i följd, har de som bor med bostadssocialt kontrakt möjlighet att teckna egna hyresavtal med Uppsalahem. För att motverka segregation sprids de här bostäderna ut i alla våra områden, samtidigt som vi tar hänsyn till den rådande situationen i varje område. Uppsalahems erfarenhet är att bostadssociala hyreskontrakt har lika stor andel skötsamma hyresgäster som i övriga beståndet.

Skulder och störningar

Under 2021 har vi fortsatt ett lågt antal betalningsförelägganden, vilket innebär betalningsförelägganden på 0,6 procent av våra lägenheter (exklusive Studentstaden). Detta är en indikation på att de flesta av våra hyresgäster har möjlighet att betala sin hyra i tid. 

För att förhindra skulduppbyggnad hos våra hyresgäster kommunicerar vi tätt och återkommande med dem som inte betalt sin hyra. Detta har resulterat i en minskande andel betalningsförelägganden från en redan låg nivå. 

Vi har under 2020 och 2021 haft många fler störningar än tidigare år. Under 2021 ökade störningsrapporterna med drygt 24 procent från föregående år vilket betyder att 10 procent av våra hyresgäster nån gång under året rapporterat in en störning som lett till utkörning med väktarbil. Vi bedömer att detta berott på covid-19-pandemin och att många hyresgäster har tillbringat mer tid i sina hem.

BOSTÄDER TILL UPPSALA KOMMUN

ANTAL LÄGENHETER LÄMNADE TILL UPPSALA KOMMUN FÖR BOSTADSSOCIALA ÄNDAMÅL

79

Uppsalahem har erbjudit kommunen 134 lägenheter. Kommunen har inte haft ett lika stort behov som vi har haft beredskap för och 79 kontrakt skrevs.


 

ANTAL LÄGENHETER SOM UPPSALA KOMMUN HYR FÖR BOSTADSSOCIALA ÄNDAMÅL (TOTALT)

645

MOTVERKA VÅLD I HEMMET

Att arbeta med att motverka våld i hemmet är en viktig fråga för Uppsalahem. Som hyresvärd och arbetsgivare har vi möjlighet att påverka genom ökad kunskap och tydlig information om hur man kan agera i olika situationer. Uppsalahem har sedan flera år tillbaka arbetat med Huskurage för att tydliggöra vad man kan göra som utsatt eller som granne. 

Förebygga social oro och öka tryggheten i våra områden

Som hyresvärd tar Uppsalahem ett stort ansvar för att säkerställa att våra bostäder och bostadsområden uppfattas som trygga och säkra. Vissa bostadsområden uppfattas som mindre trygga än andra, och tyvärr förekommer det social oro i flera av Uppsalas stadsdelar. Uppsalahem har ett aktivt samarbete med bland annat andra fastighetsägare, Polis och andra berörda myndigheter, lokala näringsidkare, civilsamhället och barn- och ungdomsverksamhet för att skapa tryggare och säkrare bostadsområden. Samarbetet har under hösten lett till att vi har träffat hyresgäster på Mimmi Ekholms plats, Brantingstorg och i Bäcklösa, för att tillsammans med Polisen och kommunen ha en dialog kring trygga bostadsområden. 

Under året har en Trygghetschecklista tagits fram, ett verktyg utformad som en checklista för de olika skedena detaljplanering, projektering, byggskede samt förvaltning. Syftet med checklistan är att förebygga brott och öka tryggheten i vår nyproduktion och renovering genom det fysiska rummets utformning. 

Trygghetsvandringar

Trygghetsvandringar i flera av våra områden genomförs även så kallade trygghetsvandringar. Till dessa vandringar bjuds olika representanter in så som boende i området, representanter från Hyresgästföreningen, personal från Uppsalahem, andra fastighetsägare, Uppsala kommun och Polisen. 

EST – Effektiv samordning för trygghet Uppsala kommun har initierat ett gemensamt verktyg för att medverkande parter kontinuerligt ska kunna samla information, skapa gemensamma lägesbilder och föreslå insatser med syfte att minska och förebygga otrygghet. Uppsalahem medverkar i EST tillsammans med olika delar av kommunen samt Polisen. 

Utsatta områden

2017 listades Gottsunda som ett ”särskilt utsatt område” av polisen. Uppsala kommun har ett uttalat mål att stadsdelen ska tas bort från denna lista och har därför formulerat en handlingsplan för Gottsunda/Valsätra som Uppsalahem aktivt bidrar till. En av de insatser som Uppsalahem genomför är Mötesplats Gottsunda som syftar till öka tryggheten och bidra till en meningsfull fritid för barn och unga i Gottsunda. 

2021 var resultatet gällande trygghetsindex för hela Uppsalahem 78,44 procent, en liten ökning jämfört med 78 procent år 2020, vilket ligger i linje med jämförbara bolag i branschen enligt AktivBo:s undersökning. Den upplevda tryggheten skiljer sig mellan Uppsalahems områden, och vi arbetar ständigt med att öka tryggheten i alla de områden som berörs. 

Inkomstkrav för nyproduktion och utvalda utvecklingskvarter

Under 2018 tog vi bort inkomstkravet för uthyrningen av våra lägenheter. Vi har sett att detta inte har lett till ökade svårigheter för våra hyresgäster att betala sin hyra. Däremot kan vi se att där kötiden har varit kortare än i övriga beståndet och/eller läget ansetts vara mindre attraktivt, har vi fler hyresgäster som lever med försörjningsstöd. I samma områden har vi samtidigt också högre trångboddhet, högre slitage på lägenheterna, fler störningar, nedskräpning och en större känsla av otrygghet. Detta har främst blivit påtagligt i flera av våra senaste nyproduktionsprojekt, t ex Bäcklösa, men förekommer även på vissa håll i det befintliga beståndet. Under slutet av året tog därför styrelsen beslut att åter införa inkomstkrav för nyproduktion och vissa utvalda utvecklingskvarter i det äldre beståndet. Förhoppningen är att beslutet kommer motverka uppkomsten av utanförskapsområden, öka stabilitet och trygghet och bidra till att hålla kommunens kostnader för försörjningsstöd nere.